Click to Download “ICC Incoterms® 2010 and Related Rules for Import and Export Business” (PDF) Click Here

Topic: “ICC Incoterms® 2010 and Related Rules for Import and Export Business” ICC 4 Commission Joint Seminer
Date: September 27-28, 2016, 0900 – 1600
Venue: ห้องจามจุรีบอลรูม A, โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

Speaker:
คุณสาวิตรี รัตนจันทร์
– คณะทำงานการแปล Incoterms® 2000 และ Incoterms® 2010 ฉบับภาษาไทย
– กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อาจารย์ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
– คณะกรรการการส่งเสริมกิจการพาณิชย์นาวี กระทรวงรคมนาคม

คุณนพดล มีสุขเสมอ
– ผู้จัดการแผนกประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
– คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คุณพงษสิทธิ์ วิไลเลิศ
– ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานปฎิบัติการธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ประธานชมรมธุรกิจต่างประเทศ